گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداری

ایمان آقایان
راه و ترابری
رتبه علمی: دانشيار

امیر بذرافشان مقدم
خاک و پی (ژئوتکنیک)
رتبه علمی: استادیار

بهناز بیگدلی
سنجش از دور-فتوگرامتری
رتبه علمی: دانشیار

عبدالاحد چوپانی
برنامه ریزی حمل و نقل
رتبه علمی: استادیار

سید علی حسینی
راه و ترابری
رتبه علمی: استادیار

حسین قاسم زاده طهرانی
راه و ترابری
رتبه علمی: استادیار

سعید قره چلو
سنجش از دور و GIS
رتبه علمی: استادیار

محسن کرامتی
مهندسی ژئوتکنیک - ژئوتکنیک زیست محیطی
رتبه علمی: استادیار

مهدی گلی
ژئودزی
رتبه علمی: استادیار

عباس محمدی
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
رتبه علمی: مربی

رضا نادری
روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک،مکانیک خاک،مکانیک سنگ
رتبه علمی: دانشیار