آزمایشگاه ابزار دقیق

آزمايشگاه ابزار دقيق با استفاده از مجموعه هاي آزمايشگاهي و خطوط توليد و كنترل صنعتي شبيه سازي شده ؛ سنسور هاي صنعتي كه در صنعت استفاده مي شود را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين آزمايشگاه مي توان با استفاده از سنسورهاي موجود و بردهاي ميكرو كنترلر و PLC موجود در آزمايشگاه پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز در بخش صنعت را انجام داد و سنسورهاي خاص را در بخش تحقيق طراحي و سپس به مرحله توليد صنعتي رساند.