مهندسی صنایع

علی اکبر حسنی
-صنایع
رتبه علمی: دانشیار

سید محمد حسن حسینی
صنایع
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

محمد رستمی
بهینه سازی
رتبه علمی: استادیار

محمد فتاحی
مهندسی صنایع
رتبه علمی: استادیار

مدیریت

سعید آیباغی اصفهانی
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
رتبه علمی: استادیار

بزرگمهر اشرفی
مدیریت
رتبه علمی: دانشیار

سید حسین سیدی
مدیریت تحقیق در عملیات
رتبه علمی: استادیار

رضا شیخ
مديريت توليد و عمليات Production and Operation Management(POM)
رتبه علمی: دانشیار

عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی
مالی
رتبه علمی: استادیار

مجتبی غیاثی
مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
رتبه علمی: دانشیار

سیده فاطمه قاسمپور گنجی
مدیریت
رتبه علمی: استادیار

سید مجتبی میرلوحی
مالي
رتبه علمی: استاديار

اقتصاد و حسابداری

محمدرضا آرمان مهر
اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد توسعه - اقتصاد اسلامی
رتبه علمی: استادیار

علی دهقانی
اقتصاد
رتبه علمی: استادیار

مجید عامری
حسابداری
رتبه علمی: مربي

محسن لطفی
حسابداری
رتبه علمی: استادیار

عاطفه مزینانی

رتبه علمی: استادیار

دکتر مهدی ملایی
حقوق خصوصی- تخصص: حقوق اقتصادی- معارف و مبانی اسلامی
رتبه علمی: استادیار

محمدعلی مولائی
اقتصاد
رتبه علمی: دانشیار

محمد میرباقری جم
علوم اقتصادی
رتبه علمی: استادیار

محمدمهدی یاوری
حسابداری
رتبه علمی: مربی

زبان های خارجی و دروس عمومی

سید علی استوار نامقی
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: دانشيار

ابوطالب ایرانمهر
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

حمید پولادی
زبان و ادبیات فارسی
رتبه علمی: استادیار

اعظم رضایی
زبان و ادبیات انگلیسی
رتبه علمی: استادیار

ایرج سلیمان جهان
زبان و ادبیات انگلیسی
رتبه علمی: استادیار

حسن عرب
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی

نوید فیروزی
ادبیات عرفانی
رتبه علمی: استادیار

مصطفی مرادی مقدم
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: استادیار

فاطمه مظفری
زبان و ادبیات انگلیسی
رتبه علمی: استادیار

فرهاد معزی پور
زبان شناسی
رتبه علمی: استادیار

سید حمزه موسوی
زبانشناسی
رتبه علمی: استادیار

گروه معارف اسلامی

علی اصغر آخوندی
علوم قرآن و حدیث
رتبه علمی: استادیار

ناصر انطیقه چی
تاریخ و تمدن اسلامی
رتبه علمی: استادیار

محمود شریعتمدار طهرانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
رتبه علمی: استادیار

مهدی صانعی

رتبه علمی: استادیار

علی اصغر نصیری
/ مطالعات امنیت
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]