مهندسی صنایع - مهندسی صنایع - کارشناسی (1401/9/26)

چارت و ترم بندی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ورودی 1401 به بعد

مدیریت - مديريت صنعتي گرايش توليد و عمل - کارشناسی ارشد (1400/9/1)

چارت مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

مدیریت - مدیریت کسب و کار گرایش مالی - کارشناسی ارشد (1400/9/1)

چارت مدیریت کسب و کار گرایش مالی

مدیریت - مديريت كسب و كار گرايش عمليات - کارشناسی ارشد (1400/9/1)

چارت مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين

مدیریت - مدیریت صنعتی - کارشناسی (1401/9/26)

چارت و ترم بندی رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی وردی 1395 به بعد

مدیریت - کسب و کار رفتار و منابع انسانی - کارشناسی ارشد (1400/9/1)

چارت کسب و کار رفتار و منابع انسانی

اقتصاد و حسابداری - اقتصاد - کارشناسی (1401/9/29)

چارت و ترم بندی رشته اقتصاد مقطع کارشناسی ورودی 1396 تا 1401

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع - کارشناسی (1401/9/26)

چارت و ترم بندی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ورودی 1400 و ماقبل

اقتصاد و حسابداری - حسابداری - کارشناسی (1401/9/26)

چارت و ترم بندی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ورودی 1396 به بعد

مدیریت - مدیریت مالی - کارشناسی (1401/9/28)

چارت و ترم بندی رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی ورودی 1401 به بعد

اقتصاد و حسابداری - اقتصاد - کارشناسی (1402/8/21)

سرفصل رشته اقتصاد مقطع مارشناسی از وزودی سال 1402 به بعد. همراه ترم بندی