مهندسی صنایع - مهندسی صنایع - کارشناسی (1399/10/10)

چارت مهندسی صنایع

مدیریت - مديريت صنعتي گرايش توليد و عمل - کارشناسی ارشد (1400/9/1)

چارت مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

مدیریت - مدیریت کسب و کار گرایش مالی - کارشناسی ارشد (1400/9/1)

چارت مدیریت کسب و کار گرایش مالی

مدیریت - مديريت كسب و كار گرايش عمليات - کارشناسی ارشد (1400/9/1)

چارت مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين

مدیریت - کسب و کار رفتار و منابع انسانی - کارشناسی ارشد (1400/9/1)

چارت کسب و کار رفتار و منابع انسانی