گروه معارف اسلامی

علی اصغر آخوندی
علوم قرآن و حدیث
رتبه علمی: استادیار

ناصر انطیقه چی
تاریخ و تمدن اسلامی
رتبه علمی: استادیار

محمود شریعتمدار طهرانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
رتبه علمی: استادیار

مهدی صانعی

رتبه علمی: استادیار

دکتر مهدی ملایی - عضو هیات علمی دانشکده مدیریت
حقوق خصوصی- تخصص: حقوق اقتصادی- معارف و مبانی اسلامی
رتبه علمی: استادیار

علی اصغر نصیری
/ مطالعات امنیت
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]