مدیریت

سعید آیباغی اصفهانی
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
رتبه علمی: استادیار

بزرگمهر اشرفی
مدیریت
رتبه علمی: دانشیار

سید حسین سیدی
مدیریت تحقیق در عملیات
رتبه علمی: استادیار

رضا شیخ
مديريت توليد و عمليات Production and Operation Management(POM)
رتبه علمی: دانشیار

عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی
مالی
رتبه علمی: استادیار

مجتبی غیاثی
مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
رتبه علمی: دانشیار

سیده فاطمه قاسمپور گنجی
مدیریت
رتبه علمی: استادیار

سید مجتبی میرلوحی
مالي
رتبه علمی: استاديار