پاسخ: با سلام. برای قبولی بستگی به دانشگاه دارد،
از نظر بازار کار و امکان ادامه تحصیل در داخل کشور مناسب است.