زبان های خارجی و دروس عمومی

سید علی استوار نامقی
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: دانشيار

ابوطالب ایرانمهر
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

حمید پولادی
زبان و ادبیات فارسی
رتبه علمی: استادیار

اعظم رضایی
زبان و ادبیات انگلیسی
رتبه علمی: استادیار

ایرج سلیمان جهان
زبان و ادبیات انگلیسی
رتبه علمی: استادیار

حسن عرب
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی

نوید فیروزی
ادبیات عرفانی
رتبه علمی: استادیار

مصطفی مرادی مقدم
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: استادیار

فاطمه مظفری
زبان و ادبیات انگلیسی
رتبه علمی: استادیار

فرهاد معزی پور
زبان شناسی
رتبه علمی: استادیار

سید حمزه موسوی
زبانشناسی
رتبه علمی: استادیار