اقتصاد و حسابداری

اين گروه بر اساس ضرورتها و كمبود نيروي متخصص بر اساس رأي 18/1/75 شوراي گسترش اقدام به پذيرش دانشجو در رشته حسابداري نمود و در تاريخ 11/3/78 قطعي گرديد.

عنوان توضیحات مقطع
حسابداری کارشناسی
برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی کارشناسی ارشد
اقتصاد کارشناسی