زبان های خارجی و دروس عمومی

دروس عمومی از بدو تأسیس دانشگاه بصورت مستقل و زیر نظر معاونت آموزشی به ارائه دروس عمومی مبادرت دارد .ضمنا رشته کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی در سال 95 راه اندازی و کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی از سال 1392 اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

عنوان توضیحات مقطع
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد