دانشکده صنایع و مدیریت

رئیس دانشکده: مجتبی غیاثی

دانشكده مهندسی صنایع و مدیریت بر اساس نامه شماره 2466/22مورخ 12/4/81 مقام محترم وزارت بعنوان دانشكده علوم انساني مصوب و به دانشگاه ابلاغ گرديد با توجه به تغییر ماهیت دانشگاه به صنعتی، دانشکده علوم انسانی به مهندسی صنایع و مدیریت تغییر نام یافت . رشته هاي موجود دانشكده شامل حسابداري ،مدیریت صنعتی و همچنین رشته مديريت اجراييMBA ،مدیریت صنعتی و برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی در دوره کارشناسی ارشد مي باشد .
تلفن تماس: 32390254
تلفن داخلی: 2386
ایمیل: mog@shahroodut.ac.ir