مهندسی صنایع

علی اکبر حسنی
-صنایع
رتبه علمی: دانشیار

سید محمد حسن حسینی
صنایع
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

محمد رستمی
بهینه سازی
رتبه علمی: استادیار

محمد فتاحی
مهندسی صنایع
رتبه علمی: استادیار