تمدید سنوات کارشناسی ارشد (1402/4/21)

جهت تمدید سنوات نیمسال 5 به بعد دانشجویان لازم است از طریق سیستم گلستان پیشخوان خدمت اقدام نمایند. فایل راهنما در این خصوص تهیه و پیوست خبر گردیده است لذا ضمن دعوت مشمولین به مطالعه این راهنما خواهشمند است درخواست ها را دقیقا مطابق راهنما ثبت و تیک سبز✅ را بفشارید. نکته مهم: جهت مراجعه به کمیسیون دانشجویان ارشد نیمسال های 7 و بالاتر لازم است بعد از دریافت تایید رییس دانشکده ضمن اخذ پرینت همین درخواست (گزارش ۲۳۹۶) فایل را جهت کمیسیون ارایه دهند

راهنمای ثبت درخواست مهمان در سیستم گلستان (1402/3/22)

ثبت درخواست مهمان برای ترم تابستان و سایر ترمها نکته 1: دانشگاه های مصوب و مجاز وزارت علوم (بغیر از آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی) را انتخاب نمایید. نکته 2- تایید یا عدم تایید اخذ دروس تخصصی و اصلی بر عهده مدیر گروه و ریاست دانشکده می باشد. نکته 3- سایر شروط مربوط به مهمانی در تابستان و سایر ترمها دقیقا مطابق آیین نامه مصوب و اجرایی دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. لذا توجه داشته باشید اخذ دروس با رعایت پیش نیاز و سقف واحد مجاز در هر نیمسال می باشد.

فرم درخواست خوابگاه ویژه ارشد و دکترا (1402/3/22)

فرم درخواست خوابگاه ویژه ارشد و دکترا.

فرم انصراف (1401/12/3)

جهت انصراف فرم را تکمیل نموده و در سامانه گلستان. درخواست را تکمیل و فرم را پیوست نمایید. این فرم را در گلستان بارگذاری نمایید. راهنما در ادامه فایل مطالعه شود.

فرم و راهنمای خروج از کشور (1401/9/26)

فرم و راهنمای خروج از کشور

فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی (1401/9/26)

1-فرم را تکمیل و امضا های مربوط به ادرات درج شده در جدول را اخذ نمایید. 2-اطلاعیه مفقودی در روزنامه چاپ گردد 3-نسخه چاپ شده اطلاعیه مفقودی در روزنامه به همراه فرم به آموزش کل تحویل و جهت دریافت کارت اقدام شود

فرم منسوخ شده درخواست تمدید سنوات نیمسال 7 و بیشتر (1401/9/20)

+منسوخ شده فرایند جدید از طریق سیستم گلستان منوی پیشخوان خدمت باید اقدام شود+ فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال 7 و بیشتر دانشجو بعد از تکمیل و دریافت آمضا استاد راهنما فرم را تحویل گروه نماید. باید درخواست در جلسه گروه و تحصیلات تکمیلی بررسی و پس از کسب تایید و امضا ریاست دانشکده این فرم بعلاوه مدارک درخواست شده سامانه کمیسیون در سامانه بوستان موارد خاص بارگذاری گردد. *مدارک مورد نیاز سامانه بوستان در خود سامانه تحت عنوان راهنمای سامانه درج گردیده است.

فرم استاد راهنما و مشاور خارج از دانشگاه شاهرود (1401/9/20)

در صورتی که دانشجوی ارشد استاد راهنما یا مشاوری خارج از هیات علمی دانشگاه شاهرود درخواست نماید می بایست فرمهای پیوست را دانلود و به گروه ارایه دهد.

فرم استاد راهنما و مشاور (1401/9/20)

فرم استاد راهنما و مشاور

فرم پیشنهاد پایان نامه ارشد و فرم شماره 2 (1401/8/1)

فرم پیشنهاد پایان نامه و فرم شماره 2

فرم منسوخ شده تمدید سنوات نیمسال 5 یا 6 (1400/9/3)

+منسوخ شده فرایند جدید از طریق سیستم گلستان منوی پیشخوان خدمت باید اقدام شود+ گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان کارشناسی ارشد نیمسال 5 یا 6 1-برای نیمسال 5 فرم پرینت تکمیل و پس از کسب امضا راهنما به گروه تحویل شود. 2-برای نیمسال 6:از طریق سیستم گلستان مسیر زیر انجام می گردد 1-گلستان، پیشخوان خدمت ، بررسی و حل مشکلات 2-ثبت درخواست جدید 3-انتخاب نوع تقاضا از کشویی ایجاد شده در ثبت درخواست. 4-انتخاب نیمسال 5-ثبت توضیحات در باکس درخواست 6-دکمه ایجاد نکته مهم: پس از زدن دکمه ایجاد سیستم به شما پیام میدهد که درخواست ثبت گردیده است در این مرحله دانشجو باید مجدد به مسیر پیشخوان بررسی و حل مشکلات مراجعه نماید و تیک سبز رنگ کنار درخواست را بزند تا درخواست ارسال گردد. پس از زدن تیک سبز درخواست شما در مرحله اجرا و اداری قرار می گیرد که میتوانید در همان صفحه با فشردن دکمه گردش کار در ردیف درخواست مورد نظر از سیر مراحل و وضعیت درخواست مطلع شوید. درخواست شما پس از ثبت به ترتیب به استاد راهنما، آموزش، مدیر گروه، رییس دانشکده و در نهایت مدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش کل ارسال می گردد ***باز شدن سرترم بر عهده ریاست دانشکده پس از کسب موافقت در جلسه تحصیلات تکمیلی می باشد.

فرم های ارزشیابی پایان نامه ارشد (1400/9/3)

فرم های ارزشیابی پایان نامه ارشد

فرم تقاضاي انصراف از تحصیل (1400/9/3)

تقاضاي انصراف از تحصیل

فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال پنجم/ ششم کارشناسی ارشد (1400/9/3)

فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال 5 و 6

تاریخ های مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد (1400/9/3)

زمان تعیین استاد راهنما، تعیین موضوع پایان نامه و...