فرم گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان کارشناسی ارشد (1400/9/3)

گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان کارشناسی ارشد

فرم های ارزشیابی پایان نامه ارشد (1400/9/3)

فرم های ارزشیابی پایان نامه ارشد

شیوه نامه نحوه معادل‌سازی دروس دوره‌های تحصیلات تکمیلی (1400/9/3)

معادل‌سازی دروس دوره‌های تحصیلات تکمیلی

فرم تقاضاي انصراف از تحصیل (1400/9/3)

تقاضاي انصراف از تحصیل

تاریخ های مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد (1400/9/3)

زمان تعیین استاد راهنما، تعیین موضوع پایان نامه و...

فرم پیشنهاد پروپزال کارشناسی ارشد (1400/9/3)

فرم پیشنهاد پروپزال کارشناسی ارشد