مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
سید حمزه موسویزبانشناسی استادیار 202652
محمدعلی مولائیاقتصاددانشیار71433
بزرگمهر اشرفیمدیریت دانشیار3
ناصر انطیقه چیتاریخ و تمدن اسلامیاستادیار2
مجید عامریحسابداریمربي0
محمود شریعتمدار طهرانیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار2
حسن عربآموزش زبان انگلیسیمربی1
محمدمهدی یاوریحسابداریمربی1
نوید فیروزیادبیات عرفانیاستادیار2
حمید پولادیزبان و ادبیات فارسیاستادیار2
علی دهقانیاقتصاد استادیار2
محمدرضا آرمان مهراقتصاد بخش عمومی - اقتصاد توسعه - اقتصاد اسلامیاستادیار2
علی اصغر آخوندیعلوم قرآن و حدیثاستادیار2
فرهاد معزی پور زبان شناسیاستادیار2
محمد فتاحی مهندسی صنایعاستادیار2
عاطفه مزینانیاستادیار2
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادیمالیاستادیار2
دکتر مهدی ملاییحقوق خصوصی- تخصص: حقوق اقتصادی- معارف و مبانی اسلامیاستادیار2
علی اصغر نصیری/ مطالعات امنیتاستادیار2
محسن لطفیحسابداریاستادیار2
فاطمه مظفری زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار1320021222
محمد میرباقری جمعلوم اقتصادیاستادیار4431711332
سید مجتبی میرلوحیمالياستاديار4540062352
سعید آیباغی اصفهانیمدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانیاستادیار3089982
ابوطالب ایرانمهرآموزش زبان انگلیسیاستادیار26610103303772
مجتبی غیاثیمدیریت صنعتی- تحقیق در عملیاتدانشیار36411128231833333
مصطفی مرادی مقدم آموزش زبان انگلیسی استادیار41311121054444262
سید علی استوار نامقیآموزش زبان انگلیسیدانشيار6591214328320163
محمد رستمیبهینه سازیاستادیار397121387211527362
سید محمد حسن حسینیصنایعدانشیار722131815103573
رضا شیخمديريت توليد و عمليات Production and Operation Management(POM)دانشیار645141803701225283
علی اکبر حسنی-صنایعدانشیار199220322110031127403
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران