مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
سید حمزه موسویزبانشناسی استادیار 182652
محمدعلی مولائیاقتصاددانشیار71433
بزرگمهر اشرفیمدیریت دانشیار3
ناصر انطیقه چیتاریخ و تمدن اسلامیاستادیار2
مجید عامریحسابداریمربي0
محمود شریعتمدار طهرانیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار2
حسن عربآموزش زبان انگلیسیمربی1
محمدمهدی یاوریحسابداریمربی1
نوید فیروزیادبیات عرفانیاستادیار2
حمید پولادیزبان و ادبیات فارسیاستادیار2
علی دهقانیاقتصاد استادیار2
محمدرضا آرمان مهراقتصاد بخش عمومی - اقتصاد توسعه - اقتصاد اسلامیاستادیار2
علی اصغر آخوندیعلوم قرآن و حدیثاستادیار2
فرهاد معزی پور زبان شناسیاستادیار2
محمد فتاحی مهندسی صنایعاستادیار2
عاطفه مزینانیاستادیار2
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادیمالیاستادیار2
دکتر مهدی ملایی - عضو هیات علمی دانشکده مدیریتحقوق خصوصی- تخصص: حقوق اقتصادی- معارف و مبانی اسلامیاستادیار2
علی اصغر نصیری/ مطالعات امنیتاستادیار2
محسن لطفیحسابداریاستادیار2
فاطمه مظفری زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار1220021222
محمد میرباقری جمعلوم اقتصادیاستادیار4831511232
سید مجتبی میرلوحیمالياستاديار4240062352
ابوطالب ایرانمهرآموزش زبان انگلیسیاستادیار26610103303772
مجتبی غیاثیمدیریت صنعتی- تحقیق در عملیاتدانشیار30610108199832323
سعید آیباغی اصفهانیمدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانیاستادیار316101182
مصطفی مرادی مقدمآموزش زبان انگلیسی استادیار37911121050443252
سید علی استوار نامقیآموزش زبان انگلیسیدانشيار6211215226219153
سید محمد حسن حسینیصنایعدانشیار65312171521323
محمد رستمیبهینه سازیاستادیار375121386851526352
رضا شیخمديريت توليد و عمليات Production and Operation Management(POM)دانشیار590131603261224273
علی اکبر حسنی-صنایعدانشیار18452030209301126393
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران