مهدی جلالی

پست سازمانی: کارشناس مسئول آموزش
تلفن:
  داخلی: 2383    مستقیم: 9 - 32392204
پست الکترونیک: mehdi.jalali@shahroodut.ac.ir

میترا عباسی

پست سازمانی: دفتر ریاست دانشکده
تلفن:
  داخلی: 2386    مستقیم: 32390254
پست الکترونیک: mitraabbasi1398@gmail.com

مسعود کربلائی باقری

پست سازمانی: کارشناس پژوهش
تلفن:
  داخلی: 2379    مستقیم: 9 - 32392204
پست الکترونیک: