مهدی جلالی

پست سازمانی: آموزش دانشکده
تلفن: 9 - 32392204
پست الکترونیک: mehdi.jalali@shahroodut.ac.ir تلفن داخلی 2383

میترا عباسی

پست سازمانی: دفتر ریاست دانشکده
تلفن: 32390254
پست الکترونیک: mitraabbasi1398@gmail.com