اقتصاد و حسابداری

محمدرضا آرمان مهر
اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد توسعه - اقتصاد اسلامی
رتبه علمی: استادیار

علی دهقانی
اقتصاد
رتبه علمی: استادیار

مجید عامری
حسابداری
رتبه علمی: مربي

محسن لطفی
حسابداری
رتبه علمی: استادیار

عاطفه مزینانی

رتبه علمی: استادیار

دکتر مهدی ملایی
حقوق خصوصی- تخصص: حقوق اقتصادی- معارف و مبانی اسلامی
رتبه علمی: استادیار

محمدعلی مولائی
اقتصاد
رتبه علمی: دانشیار

محمد میرباقری جم
علوم اقتصادی
رتبه علمی: استادیار

محمدمهدی یاوری
حسابداری
رتبه علمی: مربی