اساتید پیشکسوت

رضا افتخاری
حسابداری و علوم مالی
رتبه علمی: مربی

محمد مهدی افتخاری
زبان و ادبیات فارسی
رتبه علمی: استادیار

عبدالحسین رجبی
حسابداري
رتبه علمی: مربي

محمود رحیمی
اقتصاد کشاورزی
رتبه علمی: استادیار

محمود شریعتمدار طهرانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
رتبه علمی: استادیار

حسن عرب
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی

سید محسن مطلبی
حقوق خصوصي
رتبه علمی: مربي

سید محمد موسوی شاهرودی
اقتصاد مدیریت
رتبه علمی: دانشیار