علیرضا ناظمی

استاد دانشکده علوم ریاضی

دكتراي تخصصی رياضي كاربردي، گرایش كنترل و بهينه سازي

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسي مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: كنترل بهینه، بهینه سازی غیرخطی، شبکه های عصبی، سیستم های مرتبه کسری
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: پژوهشگر برتر دانشکده علوم ریاضی در سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ ، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، پژوهشگر پر استناد ۲ درصد در سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۲, پژوهشگر پر استناد دو درصد در ۲۵ سال (۱۹۹۶-۲۰۲۱) و ۲۶ سال (۱۹۹۶-۲۰۲۲).
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۶-۱۳۸۰. کارشناسی ارشد: دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۸۰-۱۳۸۲. دکترای تخصصی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۴-۱۳۸۸. استادیار : ۱۳۸۸-۱۳۹۳. دانشیار: ۱۳۹۳-۱۳۹۸. استاد تمام: ۱۳۹۸ تا کنون. فرصت مطالعاتی: Karl Franzens Universität Graz ,Graz, Austria تحت راهنمایی Professor Karl Kunisch . عنوان پایان نامه دکتری: حل رده ای از مسایل طراحی شکل بهینه با مرز آزاد. آدرس کانال تلگرام: t.me/Office_Dr_Nazemi
تلفن تماس: 02332300241
تلفن داخلی: 3266

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jun-11)
1740

Citations

24

h-index

57

i10-index

11

Co-authors

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 68
سمانه ساقی (1402)، "رهیافت هایی برای مسائل برنامه ریزی خطی فازی مردد"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، سهراب عفتی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رنجبر [استاد/ اساتید مشاور]
محمد رجبی زرگرآبادی (1401)، "آنتروپی در فضاهای نامعین با برخی کاربردهای آن در ریاضی مالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]،
محدثه وکیلی (1401)، " آنتروپی فازی در فضاهای فازی با برخی کاربردهای آن در ریاضی مالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]،
کمیل ایزدپناه (1400)، "روش‌های بدون‌شبکه برای حل عددی رده‌ای از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی قطعی و تصادفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور]
ﺯﻫﺮﺍ ﮐﺮﯾﻤﯽ (1400)، "ﯾﮏ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﺪﺏ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، مهرداد غزنوی [استاد/ اساتید راهنما]،
محسن جامعی (1399)، "تجزیه و تحلیل پایداری برای شبکه های عصبی سلولی تاخیری براساس رویکرد نامساوی ماتریسی خطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]،
دل‌آرا کرباسی (1399)، "رویکرد بهینه سازی پویا برای حل مسائل رگرسیون فازی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، محمدرضا ربیعی [استاد/ اساتید راهنما]،
مرتضی عسگری (1399)، "روشﻫﺎی ﺑﺪونﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻋﺪدی رده ای از ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮو ‐ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ دوﺑﻌﺪی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور]
زهرا مجیدی (1399)، "مسأله بهینه سازی شانس برای انتخاب بهینه پرتفوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، سید مجتبی میرلوحی [استاد/ اساتید راهنما]،
بهاره منتظری (1398)، " یک روش عددی کارا برای کنترل بهینه مدل تاخیریHIV"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه حسین پور (1398)، "یک طرح عددی برای مسأله آشوب و کنترل بهینه در پزشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهشید حسینی (1398)، "کنترل بهینه برنامه ریزی تزریق انسولین و ورزش برای افراد دیابتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حوریه صادقی (1398)، "شبکه‌های عصبی و برنامه‌ریزی‌ خطی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سحر محمدی (1397)، "بررسی رده‌ای از مسائل بهینه‌سازی سبد سرمایه در فضای عدم قطعیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه محمودی (1397)، "روش های شبه طیفی برای حل معادلات انتگرال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند، علی مس فروش [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
راضیه تاجیک (1396)، "یک روش بهینه سازی عددی برای کنترل سیستم های آشوبناک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سجاد سلیمانی دامنه (1396)، "ارائه مدلی برای بهینه کردن ریسک پورتفوی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، سید مجتبی میرلوحی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم شفائی نوده (1395)، "یک مدل شبکه عصبی کارا برای حل مسائل بهینه سازی محدب نما"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضوان کرمی (1394)، "یک کاربرد از شبکه های عصبی برای حل مسائل کنترل بهینه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میلاد رضائی (1394)، "یک مدل شبکه عصبی کارا برای حل مسئله انتخاب پرتفوی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
گل بهار پقه (1393)، "ک کاربرد از موجک هار برای حل ردهای از مسائل کوتاهترین مسیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی نظری (1392)، "حل تشابهی معادلات انتقال حرارت از یک صفحه گرم در یک محیط متخلخل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهه رضایی (1392)، "یک روش هوش محاسباتی برای حل رده ای از مسائل مینیماکس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عذرا قزلسفلی (1392)، "یک کاربرد از مدل های شبکه عصبی برای حل مساله تخصیص"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم رحمتی (1392)، "حل مسایل مقدار اولیه و مقدار مرزی با استفاده از موجک های لژاندر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عبدالمجید دولتی (1392)، "ارائه یک مدل شبکه عصبی برای حل مساله رگرسیون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجتبی بختو (1391)، "بهینه سازی تفاضل توابع همرادیانت صعودی (ICR)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ندا محمودی (1391)، "یک کاربرد از روش کالوکیشن برای حل رده ای از مسائل کنترل بهینه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آسیه سهرابی سورکی (1391)، "بررسی مسئله پوشش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم ممبینی (1391)، "حل عددی مسئله ی کنترل زمان بهینه ی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، هادی بصیر زاده [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
معصومه منصوری (1391)، "یک کاربرد از روش کالوکیشن برای حل مسائل کنترل بهینه تاخیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعیده حسام (1390)، "حل رده ای از معادلات با مشتقات جزئی به روش تبدیل دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، سید فرخ فروهنده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمانه آذر بیک (1389)، "حل مسائل برنامه ریزی ریاضی با استفاده از شبکه های عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، داود شاهسونی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم خوش سیمای برگرد (1389)، "مکانیابی دایره در صفحه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
یک مدل دینامیکی کارا برای حل مسائل برنامه ریزی درجه دوم تباهیده محدب 1393/4/1 12 ماه خاتمه يافته
یک مدل دینامیکی کارا برای حل رده ای از مسائل برنامه ربزی هندسی 1391/4/18 12 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهکنترل بهینه تصادفی(ارشد)مشاوره دانشجوی ارشد و دکتریبهینه سازی غیر خطی (کارشناسی)
یک‌شنبهکنترل غیر خطی (دکتری)مشاوره دانشجوی ارشد و دکتریمشاوره دانشجوی ارشد و دکتری
دوشنبهکنترل بهینه تصادفی(ارشد)جلسه دانشکده و گروهمشاوره دانشجوی ارشد و دکتریبهینه سازی غیر خطی (کارشناسی)
سه‌شنبهکنترل غیر خطی (دکتری)مشاوره دانشجوی ارشد و دکتریمشاوره دانشجوی ارشد و دکتری
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: جهت هماهنگی برای مشاوره دانشجوی ارشد و دکتری با ایمیل اینجانب تماس بگیرید. (nazemi20042003@yahoo.com)

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام
Inverse Problems
زیر شاخه ای از مکانیک سیالات و ریاضی کاربردی است.
که در مساله یکی از پارامتر ها و جواب مساله مجهول هستند
پاسخ: با سلام. بررسی سوالات دوره های قبل آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری بهترین راهنما و منبع برای شما است. البته در کنر اونا خوتندن منابع درسی مورد نیاز حتما لازم است.
پاسخ: مقالات در زمینه شبکه های عصبی و بهینه سازی توصیه میشوند.
پاسخ: با سلام. کتاب تافل رهنما، یا بارنز یا لانگمن همه اش خوبن.
سعی کنید تا میتونید دامنه لغاتتونو بالا برده و تست کار کنید.
فکر کنم آوردن نمرا زبان تولیمو راحت تر از
ام سی اچ ای باشه.
پاسخ: با سلام. کتاب برنامه ریزی خطی و غیر خطی بازارا را پیشنهاد میکنم.
پاسخ: با سلام. به دکتر مس فروش مراجعه نمایید
پاسخ: با سلام بر مبنای همون فونت داخل پروپوزال پر کنید.
پاسخ: با سلام
البته این یه سوال خیلی کلی است
در مجموع من کتابهای پیام نور رو از لحاظ روان بودن خیلی میپسندم
البته کتابهای دکتر نیکوکار هم خیلی خوب است
موفق و موید باشید
پاسخ: با سلام. پزشکی- مدیریت-مهندسی مکانیک-صنعت-حمل و نقل-برنامه ریزی درسی و ...
پاسخ: با سلام. من دقیقا مطلع نیستم. از مدیر گروه سوال کنید.
پاسخ: با سلام. کتابهای نظریه تقریب جکسون و واتسون انشالله تدریس میشه.
پاسخ: با سلام. ببینید پایان نامه خیلی باید کلی تر و جامع تر از سمینار باشه. شما اون چیزی که تو سمینارتون آوردید رو باید خیلی خیلی کاملتره شو تو پایان نامه تون بیارید البته به شرطی که موضوع هر دو یکی باشه.
پاسخ: با سلام. متاسفانه قرار بود این کار انجام بشه اما بدلیل کم بودن فضای تخصیص یافته این امکان وجود ندارد. هر مقاله ای که مد نظرتون باشد رو بهم میل بزنید براتون میفرستم. موفق و پیروز باشید.
پاسخ: کتاب کنترل بهینه کرک- کنترل بهینه برگر- کتاب اگاتاو....
پاسخ: با سلام. این سوال خلی کلیه. توصیه میشه یکی از کتابهای نظریه کنترل رو مطالعه کنید. موفق و پیروز باشید.
پاسخ: با سلام. کتاب جبر ی
خطی و نظریه ماتریسها تالیف رضا موسوی
کتاب معادلات هم واسه مباحث مربوط به پایداری کتاب سیمونز پیشنهاد میشه
پاسخ: با سلام.
مجله ایرانی تحقیق در عملیات
مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی
پاسخ: سلام. بله تا حد امکان داشته باشه بهتره. به ایین نامه تدوین پایان نامه مراجعه نمایید.
پاسخ: با سلام. به طور مستقیم خیر. مگه اینکه تو کارهای تحقیقاتی و ارائه الگوریتم ها از معادلات استفاده نمایید.
پاسخ: با سلام. بله خیلی خوب و عالیه. حتی امکاه هیات علمی شدنش هم بیشتره. البته باید توجه کنید که تو بعضی دانشگاها بیشتر بعضی از دروس ریاضی مالی رو از دانشکده اقتصاد درس میدهند. یعنی شاید بعضی از دروس اونا خیلی ریاضی نباشه. توجه کنید نمیشه گرایشها رو با هم مقایسه کرد. هر گرایشی کاربرد خاص خودشو داره
پاسخ: با سلام. خواش میکنم لطف دارید. این سختگیریها مطمئن باشید که لازمه و باید باشه. امیوارم آثار اوان چند سال بعد کاملا متوجه بشید.
پاسخ: با سلام و تشکر از لطف شما. انشالله در پناه خداوند موفق و پیروز باشید. با احترام
پاسخ: با سلام. سرفصلها بطور کامل در تابوی اعلانات دانشکده ریاضی موجود است. همه مطالبی که سر کلاس تدریس شده به اضافه مطالب نیم ترم و سوالت ترم های قبل رو بخونید.
پاسخ: با سلام. بله خیلی دقیق تمام مطالب رو خونده و مسائل کتابو حل کنید.
پاسخ: با سلام. معمولا در مصاحبه ملاک اصلی این است که دانشجوی انتخابی با استاد راهنما از همه لحظ خصوصا اخلاقی متناسب باشد. البته توان علمی دانشجو نیز در این موضوع خیلی با اهمیت است. از جمله موضوع پایان نامه ارشد، مقالات علمی و نحوه پاسخ دهی به سوالات و ...
پاسخ: با سلام. هیات علمی شدن به خیلی شرایط بستگی داره. فکر نمیکنم این موضوع خیلی اهمیت داشته باشه.
پاسخ: با سلام. نمیشه گفت در حالت کلی کدوم بهتره. اینها کاملا مکمل یکدیگر هستند. در مورد سهمیه هیات علمی از همکاران گروه محض سوال کنید.
پاسخ: با سلام. البته اینگونه نیست که شما میفرمایید. اینو بدونید همه همکاران تمام سعی و تلاششونو واسه موفقیت شما انجام میدن. واسه نوشتن مقاله اول باید یک سری مقدمات رو یاد بگیرید و بعد به این کار اقدام کنید. نباید یکسره از الان به سراغ نوشتن مقاله بروید. مطمئنا استاد راهنماتون بهترین و بیشترین کمکها رو به شما میکنن. لطفا به صحبت های استاد راهنماتون کاملا گوش بدید. موفق و موید باشید.
پاسخ: با سلام و تشکر از بذل محبت شما. در پناه حق موید و پیروز باشید. با احترام
پاسخ: با سلام. از لطف شما ممنون و سپاسگزارم. در پناه خداوند موفق و سلامت باشید. با احترام
پاسخ: با سلام و تشکر از لطف شما. موفق و پیروز باشید.
پاسخ: با سلام. در مورد آنالیز محدب ما به طور کاربردی روی استفاده از شبکه های عصبی برای حل این مسائل کار میکنیم. البته از جنبه های محض کارهای بسیار زیادی روی این مسائل شده است که بنده اطلاع چندانی از اونا ندارم. فکر کنم استاد راهنماتون بهترین کمک رو میتونن بهتون بکنن. اگر مایل بودید ویتونید سری به تابلوی اعلانات اینجانب بزنید تا یک مقاله از اینجانب رو ملاحظه کنید.
پاسخ: با سلام. اینجانب توصیه به نوشتن مقاله دارم چون در پذیرش شما خیلی موثر است. نظریه بازیها بیشتر در ریاضیات کاربردی مطرح می شود. واسه کتاب میتونید یک جستجو در GOOGLE انجام دهید.
پاسخ: سلام قبولی در دکتری ریاضی کاربردی بستگی کامل به نمره شما داردالبته نمرهمصاحبه هم بسیار نقشدارد که معمولامصاحبه بر مبنای رزومه علمی شما شامل مقاله و معدل شما می باشدو نمره مصاحبه ای که از شما انجام میشودطریقه مصاحبه به این صورت استکه نمره آزمون +2برابر نمره مصاحبهتقسیم برسه میشه واسه نوشتن مقاله هم ذکر این نکته ضروریکه باید شما اول چند مقاله مطالعه نمایید سپس با راهنمای استاد راهنما و با طرح ایده های جدید بتونید کار جدید انجام دهید خوندن چند مقاله واسه شروع کاز خیلی توصیه میشه موفق پیروز باشید
(دانشجو - 31/1/1391، 12:11:52)
پاسخ: با سلام. البته همه همکاران نهایت تلاش خودشون رو واسه پیشرفت دانشجوهاشون انجام میدن. مطمئنا استاد راهنمای شما هم با این هدف با شما کار میکنه.
در ارتباط با موضوع با توجه به گرایش شما که ریاضیات محض است من خیلی اطلاع خاصی در ارتباط با موضوعات مورد بحث ندارم و شما رو ارجاع میدم به همکاران گروه محض.
بطور کلی شما باید چند تا مقاله رو تو یه موضوع بردارید و بخونید تا ببینید که چه کار جدیدی میتونید انجام بدید. این ساختار کلی کار علمی و مقاله نویسی میباشد. البته خیلی بهتره که این کار رو با راهنمایی استاد راهنماتون انجام بدید. انشالله که موفق . پیروز باشید.
پاسخ: با سلام. در مورد روش کاهش مرتبه همانطور که گفتم بهتون، از شما خواستم خودتون مطالعه کنید و سپس اگه اشکالی داشتید از خودم سوال کنید همانطور که برخی دوستان شما این کار رو کردند و جلسه قبل امتحان آخر ساعت حدود 20 دقیقه ماندند و اشکالاتشونو در مورد این روش از من پرسیدند. اگه شما سوالی نکردید پس معلوم میشه کامل بلد بودید که سوال نکردید.در مورد شیوه تدریس هم واسه نظرتون کاملا احترام قائل هستم. بنده تمام سعی خودم رو کردم که بهترین کتاب و بهترین و سخت ترین سوالات رو واستون حل کنم. واسه این کار کتاب دکتر نیکوکار که در معتبر ترین دانشگاه های ایران تدریس میشه به اضافه کتاب خودتون رو انتخاب کردم که در ترم های قبل نتایج رضایت بخش بوده است.
در هر حال امیدوارم بتونم با سعی بیشتر نظر شما رو خیلی خیلی بیشتر جلب کنم.
بسیار ممنون که اشکالات اینجانب را یاد آوری کردید. آرزوی موفقیت کامل برای شما و همه دوستان را دارم. با احترام شایسته
پاسخ: با سلام. حل برخی مسائل آن را می توانید از حل المسائل های مختلف پیدا نماید.
پاسخ: با سلام. حل مسائل ترم های قبل بسیار توصیه می شود.
پاسخ: با سلام. کتاب کرک رو واستون میفرستم. البته ترجمه فارسی کتاب هم موجود است. لطفا آدرس میلتون رو بدید.
پاسخ: با سلام. کتابهای متفاوتی واسه یادگیری متلب وجود داره که با رجوع به کتابخونه میتونید استفاده کنید. من فکر میکنم شروع از برنامه های ساده و اجرای دستی اونا کمک خیلی زیلدی به شما میکنه.
پاسخ: با سلام. هم جزوه هم کتاب هر دو لازم است. سعی کنید تا میتونید مساله حل کنید.
پاسخ: با سلام. حجم کتاب بالاست. واسه گرفتن این کتاب به اتاقم مراجعه نمایید.
پاسخ: با سلام کتاب آقای مهدی مسافر
شگردهای عددی در پاسخ یابی پرسشهای مهندسی با برنامه ریزی MATLAB
پاسخ: سلام. 1- کتاب کرک که ترجمه فارسی شده است به نظر من یکی از بهترین کتاباست.
2- کتاب برگر که یه کم آسونتره و ما منبع رو اون قرار میدیم.

اینا منابع اصلی ان
پاسخ: با سلام. همیشه موفق و پیروز باشید.
پاسخ: سلام انشالله خداوند همه ما را از رفتارهای بد دور کند.
لطفا دوشنبه آینده به اتاقم مراجعه کنید. اگه بیش از 4 یا 5 جلسه غیبت نداشته باشید نمره کامل به شما داده شده است.
پاسخ: با سلام. هرگز اینگونه نیست. بهترین دوست انسان کسی است که اشکالات انسان را به او یادآور شود. در هر حال ممنون از لطفتون. انشالله موفق و پیروز باشید.
پاسخ: با سلام. مقالات فارسی معمولا در کنفرانس های داخلی چاپ میشوند. البته
بعضی مواقع در هم google
هم چیزایی پیدا میشه. باید خلاصه مقالات کنفرانس های قبلی رو پیدا کنید.
پاسخ: با سلام. بطور مشخص ما در این درس بر روی نظریه کنترل شامل پایداری-کنترل پذیری و مشاهده پذیری سیستمهای کنترلی مطالب جالبی را بیان خواهیم کرد.
در قسمت دوم بحث نسبتا کامل در مرود حل مسائل حساب تغییرات و کنترل بهینه غیر خطی خواهیم داشت. برای اطلاعات بیشتر به اتاقم مراجعه کنید.
پاسخ: با سلام. من متوجه سوالتون نشدم. مطمئنا در تقریبا همه دروس ارشد مدرس بخشی رو واسه کنفرانس به دانشجو اختصاص میده که این محصنات زیادی رو داره. مواردی رو که دانشجو ها کنفرانس میدهند رو قبلا اینجانب خونده و امتحان داده ام. در مورد عدم اجرای عدالت متوجه عرض شما نشدم.
باز هم اگه سوالی هست لطفا به اتاق اینجانب مراجعه نمایید.
پاسخ: با سلام. به اتاقم مراجعه کنید.
پاسخ: با سلام. انشالله که شما و همه دوستان موفق و پیروز باشید. به خاطر همه کاستی ها از شما پوزش میخواهم. انشالله با برطرف کردن نقایص بتونم خدمتگزار بهتری باشم. با احترام.
پاسخ: با سلام. از تذکر شما بسیار ممنون و سپاسگزارم.انشالله بتونم با برطرف کردن نکاتی که شما فرمودید تدریس بهتری برای ترم های آینده داشته باشم.
قطعا کلاس درس همه همکاران از بنده بهتر و مفیدتر به حال دانشجویان می باشد.
با احترام
پاسخ: با سلام. من فردا از 10 جلسه دفاعیه دارم.
پاسخ: با سلام.بسیار ممنون که اشکالات تدریس اینجانب را یادآوری کردید.انشالله با رفع این اشکالات بتونم تدریس بهتری براتون داشته باشم.با احترام
پاسخ: با سلام. باید دید مقاله شما در چه موضوعی است. آیا به موضوعات مرتبط با این مجله مربوط می شوند. البته توجه کنید این مجله خیلی خوبی است اما با توجه به تجربیات اینجانب برخی مجلات در اشپرینگر کمی سختگیر هستند.
پاسخ: با سلام. حتما این کار امکان پذیر است. کافیست مقالات مربوط به رابطه تحقیق در عملیات و هوافضا را جستجو کنید.
پاسخ: با سلام. همه گرایشهای ریاضی کاربردی خوب و قابل احترام هستند. مهم علاقه شما است که به هر کدام گرایش باشد.
پاسخ: با سلام. بطور کلی گرایشهای ریاضی کاربردی در انتها معمولا به کارهای تحقیقاتی می پردازد مگر اینکه با تعریف پروژه های کاربردی بتوان به معنای واقعی به کاربرد رسید. همه گرایشها را می توان به کاربرد رساند.
پاسخ: Numerical Analysis, Operations Research, Control and Optimization, Graph theory and combinatorics, Mathematical physics, Codding theory,