مباحث ویژه در ریاضی مالی

کارشناسی ارشد

علیرضا ناظمی

محتوای درس

پرسش و پاسخ