پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محدثه وکیلی [پدیدآور اصلی]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در این پایان نامه، آنتروپی فازی در فضاهای فازی و کاربردهای آن در ریاضی مالی بررسی می شود. این بررسی به صورتی می باشد که به مدل چندهدفه میانگین-واریانس و چولگی با آنتروپی بورگ و بازده فازی برای بهینه سازی پرتفوی، انتخاب پرتفوی براساس آنتروپی متقاطع فازی و بهینه سازی پورتفوی می پردازد. ما به تفسیر مفاهیم فازی، نظریه اعتبار، و برخی GA آنتروپی شانون، شبیه سازی فازی، الگوریتم هوشمند ترکیبی و الگوریتم ژنتیک موارد دیگر را مفسر شرح می دهیم. همچنین در انتهای این پایان نامه مثالهایی را بررسی کردیم که در آن براساسآنتروپی شانون یکبار وزن عوامل بنیادی را مشخصکردیم و باردیگر براساس عوامل ریسک و بازه، وزن هرکدام را مشخصکردیم. و بار دیگر هم براساس عوامل ریسک و بازده، وزن هفت سهم رابدست آوردیم و نتیجه ریسک و بازده آن را با پرتفوی مبتنی بر وزن ارزشی بازار مقایسه کردیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نیمه آنتروپی - الگوریتم ژنتیک - آنتروپی بورگ - فضای اعتبار-اعداد فازی -پرتفوی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)