پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
آسیه سهرابی سورکی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد مشاور]
چکیده: در سالهای اخیر مطالعات مکانیابی پوششی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای مراکز صنعتی و خدماتی مطرح است. در این میان شناخت هدف ها و روش های حل مسائل مکانیابی پوششی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این پایان نامه ابتدا مقدمهای بر مسائل مکانیابی و مفهوم پوشش و سپس تاریخچه ای از مسائل مکانیابی پوششی ارائه می شود. در ادامه، مسئله مکانیابی پوشش مجموعه و مسئله مکانیابی بیشترین پوشش بیان شده و چند روش ابتکاری برای حل آنها ارائه می شود. همچنین در ادامه مبحث مکانیابی بیشترین پوشش، مدل مکانیابی بیشترین پوشش قابل انتظار را معرفی می کنیم. به عنوان سومین مسئله پوششی، مسئله مکانیابی کمترین پوشش با قیود فاصله را مطرح می کنیم، و چند فرمول بندی مختلف را برای حل آن ارائه نموده، زمان اجرای این فرمول ها را با هم مقایسه می کنیم. در آخر نیز، روش ابتکاری جستجوی ممنوع را معرفی کرده و عملکرد آن را در حل مسئله مکانیابی کمترین پوشش با قیود فاصله با سایر روش های ابتکاری ارائه شده مقایسه می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکانیابی #پوشش #فاصله پوششی #تسهیل #سرویس دهنده #نقطه تقاضا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)