پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
سمانه متولی اشکذری [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، مهدی زعفرانیه [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه مسأله ی ‎-(k,l)‎هسته ی یک شبکه بیان شده و الگوریتمی برای حل آن روی درخت با وزن مثبت و منفی ارائه می شود. این مسأله روی شبکه، یک مسأله ی NP‎-سخت است. بنابراین برای پیداکردن (‎-(k,lهسته ی یک شبکه، سه الگوریتم ژنتیک طراحی شده است. همچنین نتایج محاسباتی به دست آمده از این الگوریتم ها از نظر سرعت و کارایی با هم مقایسه می شوند. سپس مسأله ی پیدا کردن 2-(k,l)-هسته ی یک درخت بررسی شده و الگوریتمی که تعمیمی از الگوریتم ‎-(k,l)‎هسته ی یک درخت است، برای حل مسأله ی ‎-(k,l)-2‎هسته معرفی می شود. علاوه بر این، مسأله ی پیداکردن هسته ی یک شبکه روی گراف های بازه ای وزن دار مطرح شده و روش جدیدی برای حل این مسأله ارائه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکانیابی سرویس‌دهنده #(k,l)- هسته #الگوریتم ژنتیک #2-(k,l)-هسته #درخت‌های بازه‌ای
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)