پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محسن جامعی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا در فصل اول در مورد شبکه های عصبی بیولوژیکی و مصنوعی توضیحاتی داده می شود. سپس در فصل دوم مقدمات و مفاهیم اساسی مورد نیاز در مباحث پایداری شبکه های عصبی بیان می شود. درفصل سوم با در نظر گرفتن شبکه عصبی سلولی تاخیری، ثابت می کنیم که نقطه تعادل یکتا است. سپس با ارئه یک تابع لیاپانوف- کراسوفسکی مناسب و استفاده از نامساوی ماتریسی خطی ثابت می کنیم سیستم پایدار مجانبی است. در فصل چهارم با درنظر گرفتن یکسیستم دینامیکی تاخیری از شبکه های عصبی کوهن-گراسبرگ و ارائه یکتابع لیاپانوف-کراسوفسکی مناسب و با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی و همچنین تکنیک نابرابری هالانای ثابت می کنیم سیستم پایدار مجانبی و پایدار نمایی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نامساوی ماتریسی خطی #لیاپانوف-کراسوفسکی #پایداری مجانبی #شبکه های عصبی سلولی تاخیری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)