پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حوریه صادقی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه دو مدل شبکه‌ عصبی بازگشتی برای حل مسائل برنامه‌ریزی درجه دوم و غیرخطی محدب فازی ارائه شده است. نشان داده می‌شود که نقطه تعادل مدل‌های ارائه شده با جواب مساله ‌بهینه‌سازی فازی یکسان است. همچنین با ارائه تابع لیاپانوف مناسب، ثابت می‌شود که مدل‌های ارائه شده پایدار حاشیه‌ای برحسب لیاپانوف و همگرای سراسری هستند. با ارائه چندین مثال کارایی مدل‌های پیشنهادی اثبات می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه‌ریزی ‌درجه دوم و غیرخطی ‌فازی #شبکه‌های‌ عصبی #برنامه‌ریزی وزنی

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)