پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مریم شفائی نوده [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه یک شبکه عصبی جدید برای حل مسائل برنامه ریزی درجه دوم با محدودیت های مساوی و نا مساوی پیشنهاد شده است . در مقایسه با شبکه عصبی موجود برای حل چنین مسائل ، شبکه عصبی پیشنهاد شده شده داری نوروی های کمتر و ساختار تک لایه است . همچنین تکنیک های بهینه سازی برای حل مسائل برنامه ریزی محدب نما مورد بررسی قرار گرفته است . یک شبکه عصبی ساده و بازگشتی بر اساس شرایط لازم و کافی بهینه گی ، پیشنهاد می شود ثابت می کنیم جواب بهینه مساله ی بهینه سازی یک نقطه ی تعادل شبکه ی عصبی است و نقطه تعادل هم با جواب بهینه مساله مطابقت دارد . شبکه عصبی پیشنهادی پایدار سراسری به مفهوم لیاپانوف بوده و همگرای سراسری به جواب مساله بهینه سازی اصلی است . هم چنین کاربردهای های مدل پیشنهادی در بخش های تجاری و شیمی برای نشان دادن تاثیر شبکه عصبی ، نشان داده شده اند .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه عصبی باز گشتی #برنامه ریزی محدب نما #همگرائی سراسری #شبکه عصبی #پایداری همگرایی #مساله برنامه ریزی درجه دو #نیمه معین مثبت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)