بهینه سازی محدب

کارشناسی ارشد

علیرضا ناظمی

محتوای درس

پرسش و پاسخ