بهینه سازی مدلهای غیر خطی(دکتری)

دکتری

علیرضا ناظمی

محتوای درس

پرسش و پاسخ