پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
عذرا قزلسفلی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در چند دهه اخیر روش های بهینه سازی که بر پایه رویکرد هوش مصنوعی توسعه یافته اند، موفقیت های چشم گیری در حل مؤثر و کارایی مسائل بهینه سازی بدست آورده اند. روش هایی چون الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوع، شبیه سازی تبریدی، شبکه عصبی و ... قابلیتهای خود را در حل مسائل بزرگ عملی به خوبی نشان داده اند. در این پایان نامه از یک مدل شبکه عصبی بازگشتی برای حل مساله تخصیص و کوتاهترین مسیر استفاده کرده ایم. ایده اصلی جانشینی مساله تخصیص با یک مساله برنامه ریزی خطی است. بر طبق قضیه بهینگی، قضیه تحلیل تحدب، قضیه پایداری لیاپانف و اصل تغییرناپذیری لازال، نقطه تعادل شبکه عصبی جواب بهینه مساله اصلی است و بر عکس. نشان داده می شود که شبکه عصبی ارائه شده در حالت لیاپانف پایدار میباشد و همگرای سراسری به جواب بهنه مساله تخصیص است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مساله تخصیص #کوتاهترین مسیر #دور #شبکه ی عصبی #پایداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)