مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی (تحصیلات تکمیلی)

فاطمه جعفری نژاد
مهندسی کامپیوتر
رتبه علمی: استادیار

حمید حسن پور
پردازش سيگنال
رتبه علمی: استاد

مرضیه رحیمی
هوش مصنوعی
رتبه علمی: استادیار

محسن رضوانی
امنیت و هوش مصنوعی
رتبه علمی: دانشیار

مرتضی زاهدی
شناسايي الگو
رتبه علمی: استاديار

منصور فاتح
سيستم های ديجيتال
رتبه علمی: دانشیار