نحوه تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی‎ (1397/7/8)

نحوه تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی‎

فرم مجوز موارد خاص جدید (1395/2/25)

فرم مجوز موارد خاص جدید

فرم اولیه پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد (1394/4/8)

فرم اولیه پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم کارآموزی (جدید) (1394/3/11)

دانشجویان جهت اخذ و انجام کاراموزی اطلاعیه زیر را مطالعه فرمایید.

کارشناسی (1391/1/20)

مراحل اجرایی کارآموزی در سیستم گلستان

کارشناسی (1391/1/16)

دستورالعمل و فرایند فارغ التحصیلی

شیوه نامه جدید اخذ پروژه و فرم مشخصات تعریف پروژه (1390/12/19)

شیوه نامه جدید اخذ پروژه و فرم مشخصات تعریف پروژه

کارشناسی (1390/12/19)

شیوه نامه اخذ و تدوین کاراموزی

کارشناسی (1390/12/16)

شرح وظایف استاد راهنمای تحصیلی به همراه اساتید راهنمای تحصیلی هر ورودی

کلیه دانشجویان (1390/11/26)

اطلاعیه

کارشناسی (1390/11/10)

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در مورد همنیازی دروس

کارشناسی (1389/8/23)

آیین نامه آموزشی