مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

علی بازقندی
نرم افزار
رتبه علمی: مربي

محسن بیگلری
هوش مصنوعی
رتبه علمی: استادیار

علیرضا تجری
شبکه و معماری کامپیوتر
رتبه علمی: استادیار

مریم خدابخش
نرم‌افزار
رتبه علمی: استادیار

محسن رضوانی
شبکه و امنیت
رتبه علمی: دانشیار

حسین مرشدلو
نرم افزار- رایانش نرم
رتبه علمی: استادیار

هدی مشایخی
نرم افزار
رتبه علمی: استادیار