مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

علیرضا تجری
شبکه و معماری کامپیوتر
رتبه علمی: استادیار

اسماعیل طحانیان
مخابرات
رتبه علمی: استادیار