مدعو

محمد مهدی جلالی

رتبه علمی: مربی

سید مسلم حسینی
مهندسی نرم افزار
رتبه علمی: مربی

رضا رمضانیان

رتبه علمی: مربی

نرجس سرائی

رتبه علمی: مربی

علیرضا کریمی

رتبه علمی: مربی

خلیل کلایی دارابی

رتبه علمی: مربی

زهرا مرتضایی

رتبه علمی: مربی

معصومه نظریه

رتبه علمی: مربی