نرجس سرایی

پست سازمانی: کارشناس آموزش (ارشد-دکتری)
تلفن:
  داخلی: 3260    مستقیم: 023-32300240
پست الکترونیک: narjessaraie@gmail.com

معصومه نظریه

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه و کمیته منتخب
تلفن:
  داخلی: 3261    مستقیم: 023-32300240
پست الکترونیک:

علیرضا کریمی

پست سازمانی: مسئول دفتر و کارشناس آزمایشگاه
تلفن:
  داخلی: 3247    مستقیم: 023-32300251
پست الکترونیک: arkarimi@shahroodut.ac.ir

نفیسه قزوینی

پست سازمانی: کارشناس آموزش (کارشناسی)
تلفن:
  داخلی: 3240    مستقیم: 023-32300361
پست الکترونیک: nafiseh.ghazvini@gmail.com