نرجس سرایی

پست سازمانی: کارشناس آموزش (ارشد-دکتری) (داخلی 3260)
تلفن: 023-32300240
پست الکترونیک: narjessaraie@gmail.com

معصومه نظریه

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه و کمیته منتخب
تلفن: 023-32300240
پست الکترونیک: داخلی 3261

علیرضا کریمی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: 023-32300251
پست الکترونیک: داخلی 3247

محمد مهدی جلالی

پست سازمانی: کارشناس امور پژوهشی
تلفن: 023-32300240
پست الکترونیک: داخلی 3441

نفیسه قزوینی

پست سازمانی: کارشناس آموزش (کارشناسی) (داخلی 3240)
تلفن: 023-32300361
پست الکترونیک: nafiseh.ghazvini@gmail.com