مهندسی کامپیوتر-نرم افزار - مهندسی نرم افزار - کارشناسی (1397/7/8)

مهندسی کامپیوتر ورودی ۹۵ به بعد

مهندسی کامپیوتر - سخت افزار - مهندسی کامپیوتر - سخت افزار - کارشناسی (1397/7/8)

مهندسی کامپیوتر ورودی ۹۵ به بعد ( سخت افزار)

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار - مهندسی نرم افزار - کارشناسی (1397/7/8)

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار- ورودی ۹۲ تا ۹۴