آزمايشگاه پايگاه داده

آزمایشگاه پایگاه داده این دانشکده با هدف پوشش دادن درس یک واحدی با همین نام و با تلاش همکاران دانشکده مذکور تجهیز شده است.در این آزمایشگاه سایتی با 8 دستگاه کامپیوتر station و یک عدد server که بصورت شبکه قابل دسترسی می‌باشند ایجاد شده است که می‌تواند پاسخگوی 15 نفر از دانشجویان در هر دوره برگزاری کارگاه باشد. دانشجویان در قالب واحد درسی" آزمایشگاه پایگاه داده" برخی تکنیک های مربوط به نرمال‌سازی بانک های اطلاعاتی را به صورت عملی فرا می گیرند و همچنین با سرویس های متنوع بانک های اطلاعاتی Microsoft SQL Server آشنا می شوند