آزمایشگاه سخت افزار

تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از فانکشن ژنراتور، اسیلوسکوپ، منبع تغذیه و بوردهای سخت افزاری آماده جهت آزمایش و سایر قطعات سخت افزاری که به منظور انجام آزمایش های مدار الکترونیکی، مدار الکتریکی و مدار منطقی مورد استقاده قرار می گیرد.

آزمایشگاه مذکور می تواند امکانات لازم جهت انجام پروژه های سخت افزاری را نیز فراهم آورد.

 

schoolimg