آزمايشگاه تست مصالح و اجزاء ساختمان

تجهيزات آموزشي - دستگاه يونيورسال شامل: o مقاومت كششي 60 تني براي ميلگردهاي تا قطر 28 ميليمتر o مقاومت فشاري 300 تني براي نمونه هاي مكعبي و استوانه اي بتني o مقاومت خمشي 15 تني جهت تيرهاي كوچك تر از يك متر - دستگاه چكش اشميت (آزمايش مقاومت بتن بدون تخريب) - دستگاه مغزه گير ( تعيين مقاومت بتن سخت شده) - دستگاه اولترا سونيك ( تعيين مقاومت بتن سخت شده با استفاده از امواج بدون تخريب) - دستگاه لوس آنجلس ( تعيين مقاومت سنگ دانه ها) تجهيزات پژوهشي - دستگاه يونيورسال شامل: o مقاومت كششي 60 تني براي ميلگردهاي تا قطر 28 ميليمتر o مقاومت فشاري 300 تني براي نمونه هاي مكعبي و استوانه اي بتني o مقاومت خمشي 15 تني جهت تيرهاي كوچك تر از يك مت