پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
بهزاد مشیری اوّل [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه با استفاده از بسط حل تحلیلی لخنیتسکی به مطالعه توزیع تنش اطراف گشودگی های غیر دایروی پرداخته شده است. لخنیتسکی از روش تحلیلی متغیر مختلط برای تحلیل تنش صفحات غیرهمسانگرد حاوی گشودگی هایی به شکل دایره و بیضی استفاده کرد. به‌منظور بسط حل تحلیلی لخنیتسکی برای تحلیل تنش چندلایه های متقارن حاوی گشودگی غیردایروی، به وسیله نگاشت هم‌نوا، ناحیه خارج گشودگی غیردایروی به محدوده خارج گشودگی دایره ای به شعاع واحد تبدیل می شود. در این تحقیق سعی می-شود با بسط روش فوق، تأثیر پارامترهای مختلف از قبیل کشیدگی گشودگی، نوع چیدمان لایه ها، زاویه چرخش گشودگی، شعاع انحنای گوشه های گشودگی و زاویه اعمال بار مورد مطالعه قرار گیرد. برای بررسی نتایج حل تحلیلی ارائه شده از روش اجزای محدود (نرم افزار آباکوس) استفاده شده است. نتایج حاصل از حل تحلیلی تطابق خوبی با نتایج حل عددی دارد. این نتایج نشان می دهد که روش حاضر، روشی دقیق برای محاسبه توزیع تنش در صفحات کامپوزیتی با گشودگی های خاص است. با توجه به نتایج ارائه شده پارامترهای ذکرشده تأثیر بسزایی در توزیع تنش اطراف گشودگی مختلف دارند. با نرم‌تر شدن گوشه-های گشودگی و انتخاب زاویه چرخش گشودگی مناسب می توان تمرکز تنش را کاهش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حل تحلیلی #چندلایه های متقارن #گشودگی غیردایروی #تمرکز تنش #نگاشت هم نوا.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)