پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سید حسن موسویان [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه سعی شده است، تا با در نظر گرفتن پارامترهای مؤثر بر توزیع تنش اطراف گشودگی‌های چندضلعی منتظم در صفحات چندلایه متقارن کامپوزیتی، از روش الگوریتم اجتماع ذرّات (PSO)، پارامترهای بهینه جهت دستیابی به کمترین مقدار ضریب تمرکز تنش و تنش شکست معرفی شود. این پارامترها شامل: هندسه ی گشودگی، شعاع انحنای گوشه‌ی گشودگی، زاویهی چرخش گشودگی، زاویهی الیاف و زاویه ی بار می باشند. برای بررسی نتایج حاصل از حلّ حاضر، از حلّ عددی اجزای محدود استفاده شده است. همپوشانی نتایج حاصل از دو روش، صحت حلّ مطالب ارائه شده را تأیید می کند. در مطالعه ی حاضر از روشی تحلیلی برای محاسبه ی تنش در اطراف گشودگی های مختلف استفاده شده است. مطابق این روش، روش حلّ لخنیتسکی که فقط برای گشودگی‌های دایروی و بیضوی بود، با استفاده از نگاشت همنوا و متغیّر مختلط به سایر گشودگی‌ها تعمیم یافت. نتایج ارائه شده در این باره نشان می دهد که با انتخاب شکل مناسب گشودگی و انتخاب پارامترهای بهینه ی مربوط به آن در صفحات چندلایه های متقارن می توان ضریب تمرکز تنش صفحات دارای گشودگی را به میزان قابل توجهی کاهش داد و حتی در مواردی به ضریب تمرکز تنش کمتری از ضریب تمرکز تنش ناشی از گشودگی دایره ای دست یافت. به عبارتی برخلاف انتظار همواره گشودگی دایروی بهترین هندسه برای کاهش ضریب تمرکز تنش نیست و در مواردی با انتخاب انحنا، زاویه‌ی چرخش و زاویه ی الیاف مناسب برای یک صفحه ی حاوی گشودگی می توان ضریب تمرکز تنش کمتری در مقایسه با گشودگی دایروی داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الگوریتم اجتماع ذرّات #حلّ تحلیلی #گشودگی چند ضلعی منتظم #ضریب تمرکز تنش #تنش شکست

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)