پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سهیلا یاری [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه سعی شده است، تا با در نظر گرفتن پارامترهای مؤثر بر توزیع تنش اطراف گشودگی در صفحات کامپوزیتی، با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، پارامترهای بهینه جهت دستیابی به کمترین مقدار ضریب تمرکز تنش معرفی شود. اگر این صفحات تحت جریان حرارتی قرار بگیرند باعث ایجاد تنش های حرارتی در اطراف گشودگی می شوند. پارامترها بهینه شامل: انحنای گوشه‌ی گشودگی، زاویهی چرخش گشودگی، زاویهی الیاف، زاویه شار حرارتی و کشیدگی گشودگی می باشند. بر پایه ی تئوری ترموالاستیسیته ی دوبعدی و با استفاده از روش متغیر مختلط لخنیتسکی، ورق ناهمسانگرد نامحدود حاوی گشودگی با اشکال مختلف با استفاده از نگاشت همنوا به ناحیه ی بیرون دایره ای به شعاع واحد نگاشت می-شود. در این پژوهش فرض بر این است، میدان تنش و پتانسیل مختلط در اطراف گشودگی در یک صفحه ی نامحدود و ناهمسانگرد قرار می گیرد. ورق در بی نهایت تحت شارحرارتی یکنواخت بوده و مرزگشودگی عایق است. همچنین شرط مرزی نیومن اعمال شده است. با استفاده از توابع پتانسیل مختلط و حل معادلات انتگرالی، توزیع تنش در اطراف گشودگی محاسبه شده است. نتایج ارائه شده در این باره نشان می دهد که با انتخاب پارامترهای بهینه ی مربوط به آن در صفحات کامپوزیتی می توان ضریب تمرکز تنش صفحات دارای گشودگی را به میزان قابل توجهی کاهش داد و حتی در مواردی به ضریب تمرکز تنش کمتری از ضریب تمرکز تنش ناشی از گشودگی دایره ای دست یافت. به عبارتی برخلاف انتظار همواره گشودگی دایروی بهترین هندسه برای کاهش ضریب تمرکز تنش نیست و در مواردی با انتخاب انحنا، زاویه‌ی چرخش و زاویه ی الیاف مناسب برای یک صفحه ی حاوی گشودگی می توان ضریب تمرکز تنش کمتری در مقایسه با گشودگی دایروی داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الگوریتم ژنتیک #گشودگی #صفحه ناهمسانگرد # #تنش حرارتی #ضریب تمرکز تنش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)