پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد جعفری [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مهم ترین مسائل در طراحی سازه های مهندسی، جلوگیری از شکست سازه در اثر تنش ایجادشده در نواحی ناپیوستگی هندسی است. وجود گشودگی در ورق ناهمسانگرد تحت جریان حرارتی باعث ایجاد تنش های حرارتی در اطراف گشودگی می شود. نوع هندسه ی گشودگی یکی از پارامترهای مهم در نحوه ی توزیع تنش در اطراف آن است. بر پایه ی تئوری ترموالاستیسیته ی دوبعدی و با استفاده از روش متغیر مختلط لخنیتسکی، ورق ناهمسانگرد نامحدود حاوی گشودگی با اشکال مختلف با استفاده از نگاشت همنوا به ناحیه ی بیرون دایره ای به شعاع واحد نگاشت می شود. در این پایان نامه، میدان تنش و جابه جایی در اطراف گشودگی در صفحه ی نامحدود ناهمسانگرد در حالت پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. ورق در بی نهایت تحت شار حرارتی یکنواخت بوده و مرز گشودگی عایق است. همچنین شرط مرزی نیومن اعمال‌ شده است. با استفاده از توابع پتانسیل مختلط و حل معادلات انتگرالی، توزیع تنش و جابه جایی در اطراف گشودگی ارائه‌ شده است. تأثیر پارامترهای مهم در توزیع تنش و جابه جایی نظیر زاویه ی چرخش گشودگی، انحنای گوشه های گشودگی، زاویه ی الیاف، زاویه ی جریان حرارتی و کشیدگی گشودگی، مورد بررسی قرار گرفته است. صحت نتایج تحلیلی ارائه‌شده با حل اجزای محدود مورد تأیید قرار گرفته است. این نتایج نشان می دهند که پارامترهای ذکرشده تأثیر به سزایی در نحوه ی توزیع تنش و جابه جایی در اطراف گشودگی دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش متغیر مختلط #نگاشت همنوا #گشودگی #صفحه ناهمسانگرد #حل تحلیلی #تنش حرارتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)