پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مجید رسولی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: بر پایه تئوری ترموالاستیسیته دوبعدی حالت پایدار و استفاده از روش متغیر مختلط، میدان تنش و جابه-جایی در اطراف گشودگی بیضی شکل در یک صفحه نامحدود مورد بررسی قرار می گیرد. صفحه همگن، الاستیک، نا همسانگرد بوده و در بی نهایت تحت جریان حرارتی یکنواخت است؛ هم چنین تغییر شکل ها کوچک درنظر گرفته شده اند. گشودگی صفحه بیضوی است و مرز گشودگی می تواند عایق و یا تحت دمای ثابت باشد. با تعمیم تئوری ارائه شده توسط لخنیتسکی، برای تحلیل صفحات حاوی گشودگی تحت شار حرارتی یکنواخت و به کارگیری نگاشت همنوا و حلّ معادلات انتگرالی، توزیع تنش و جابه جایی اطراف گشودگی ارائه می شود. برای سادگی استفاده از انتگرال کوشی، ورق نامحدود شامل گشودگی، به ناحیه ی درون دایره ای به شعاع واحد نگاشته می شود. زاویه چرخش گشودگی، کشیدگی گشودگی، زاویه شار حرارتی، زاویه الیاف، نوع ماده و درصد حجمی اجزای ماده از جمله پارامترهای مهمّی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که پارامترهای مذکور تأثیر به سزایی در توزیع تنش و جابه جایی اطراف گشودگی دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق ناهمسانگرد #نگاشت همنوا #جریان حرارتی یکنواخت #تنش حرارتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)