پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
عبّاس رحیمی پطرودی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مباحث مهم در طرّاحی سازه های پیشرفته‌ی مهندسی، جلوگیری از شکست سازه ها در نتیجه‌ی تمرکز تنش در نواحی ناپیوسته هندسی است. باتوجه به اینکه پارامترهای مختلفی بر توزیع تنش اطراف گشودگی‌های مختلف در صفحات حاوی اینگونه گشودگی‌ها، تاثیرگذار هستند؛ انتخاب صحیح این پارامترها، طرّاح را قادر به دستیابی به طرحی بهینه خواهد ساخت. در این تحقیق، یک روش تحلیلی ساده برای تجزیه و تحلیل تنش صفحات دارای گشودگی ارائه شده است. این روش، از بسط روش حلّ لخنیتسکی که فقط برای گشودگی‌های دایروی و بیضوی بود، با استفاده از نگاشت همنوا و متغیّر مختلط به سایر گشودگی‌ها تعمیم یافت. در این تحقیق، ابتدا تأثیر پارامترها شامل: شعاع انحنای گوشه‌ی گشودگی، زاویهی چرخش گشودگی، زاویهی الیاف، کشیدگی گشودگی و جنس صفحه؛ به تنهایی و سپس تأثیر همه‌ی پارامترها در کنار یکدیگر و در نتیجه مقادیر بهینه پارامترهای مورد بحث که منجر به کمترین تمرکز تنش می‌شود ؛ برای هر نوع گشودگی بررسی و معرّفی خواهد شد و در نهایت با مقایسه‌ی گشودگیهای مختلف، گشودگی بهینه مشخص میشود. از روش اجزای محدود برای بررسی جوابها کمک گرفته شده است. نتایج عددی، تطابق خوبی با نتایج حاصل از حلّ تحلیلی حاضر دارد. نتایج نشان می‌دهند که پارامترهای هندسی گشودگی و زاویه‌ی الیاف در صفحات کامپوزیتی، تأثیر بسزایی برروی توزیع تنش اطراف گشودگی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تمرکز تنش؛ صفحات کامپوزیتی؛ تنش برشی؛ گشودگی چندضلعی؛ نگاشت همنوا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)