پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
حبیب الله پولادی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، توزیع تنش اطراف گشودگی‌های مختلف منتظم واقع در مرکز ورق ناهمسانگرد محدود مطالعه شده است. روش به کار گرفته شده بر پایه‌ی بسط حل تحلیلی متغیّر مختلط لخنیتسکی و نگاشت همنوا، با فرض تنش صفحه‌ای می‌باشد. ورق تحت بار کششی تک‌محوری، دومحوری و برش خالص قرار گرفته و همچنین، محدود (نسبت قطر دایره‌ی محیط بر گشودگی چندضلعی به بزرگ‌ترین ضلع ورق، بزرگ‌تر از 0.2)، ناهمسانگرد و الاستیک خطی در نظر گرفته شده است. در این روش حل، با استفاده از تابع نگاشت همنوا، ناحیه‌ی محدود خارج گشودگی‌ها در صفحه‌ی z به ناحیه‌ی محدود خارج گشودگی دایره‌ای به شعاع واحد در صفحه‌ی ξ نگاشت می‌شود. برای محاسبه‌ی تابع تنش مربوط به صفحه‌ی محدود حاوی گشودگی‌های منتظم، از جمع تابع تنش یک ورق نامحدود حاوی همان گشودگی منتظم و تابع تنش یک ورق محدود بدون گشودگی استفاده شده است. ضرایب مجهول در تابع تنش، با استفاده از روش حداقل مربعات مرزی و اعمال شرایط مرزی مناسب بهدست می‌آیند. در این تحقیق تأثیر پارامترهای مؤثر بر توزیع تنش نظیر نوع هندسه‌ی گشودگی، شعاع انحنای گوشه‌های گشودگی، جهت‌گیری گشودگی (زاویه ی چرخش گشودگی)، زاویه ی الیاف ورق، نوع بارگذاری و نسبت اضلاع ورق بررسی شده است. نتایج به‌دست‌آمده از حل تحلیلی، به‌وسیله‌ی نتایج به‌دست‌آمده از سایر مقالات برای ورق‌های محدود و نامحدود کاملاً تأیید می‌گردد. مقایسه‌ی نتایج نشان می‌دهند که در بررسی توزیع تنش ورق‌هایی که در آن‌ها نسبت قطر دایره‌ی محیط بر گشودگی به بزرگ‌ترین ضلع ورق بزرگ‌تر از 0.2 است، استفاده از حل مربوط به ورق نامحدود با خطای زیادی همراه خواهد بود. همچنین با انتخاب صحیح پارامترهای بررسی شده، می‌توان از میزان تنش ایجاد شده حول گشودگی کاست و طرحی بهینه را ایجاد نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق محدود #ماده ناهمسانگرد #گشودگی منتظم #بارگذاری درون صفحه‌ای #نگاشت همنوا #حل تحلیلی #روش متغیر مختلط #روش حداقل مربعات.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)