پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
الهه اردلانی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، توزیع تنش اطراف گشودگی های مختلف منتظم واقع در مرکز ورق همسانگرد محدود مطالعه شده است. ورق تحت بار کششی تک‌محوری، دومحوری و برش خالص قرار می گیرد. روش به کار گرفته‌شده برپایه ی حلّ تحلیلیِ متغیّر مختلطِ موشخیلشویلی و نگاشت همنوا با فرض تنش صفحه ای می باشد. ورق، محدود (نسبت طول ضلع گشودگی به بزرگترین ضلع ورق درگشودگی مربّعی و مثلّثی و نسبت قطر دایره محیط بر سایر n ضلعی ها به بزرگترین ضلع ورق، بزرگتر از 0/2)، همسانگرد و الاستیک خطّی درنظر گرفته‌شده است. روش حل به گونه ای است که با استفاده از تابع نگاشت همنوا ناحیه ی محدود خارج گشودگی ها در صفحه ی z به ناحیه محدود خارج گشودگی دایروی به شعاع واحد در صفحه ی ζ نگاشت می شود. برای محاسبه ی تابع تنش مربوط به صفحه ی محدود حاوی گشودگی های منتظم، از جمع تابع تنش یک ورق نامحدود حاوی همان گشودگی منتظم و تابع تنش یک ورق محدود بدون گشودگی استفاده‌شده است. ضرایب مجهول در تابع تنش، با استفاده از روش حدّاقل مربّعات مرزی و اعمال شرایط مرزی مناسب به دست می آیند. تأثیر پارامترهایی از قبیل انحنای گوشه های گشودگی، زاویه ی چرخش گشودگی، نسبت اضلاع ورق، نسبت اندازه ی گشودگی به ورق و نوع بارگذاری، به‌عنوان پارامترهای مؤثر بر توزیع تنش بررسی‌شده است. با انتخاب صحیح این پارامترها می-توان از میزان تنش ایجادشده حول گشودگی کاست و طرحی بهینه را ایجاد نمود. نتایج به‌دست‌آمده از حلّ تحلیلی با نتایج به‌دست‌آمده از روش اجزای محدود به کمک نرم افزار آباکوس و نتایج سایر مقالات برای ورق های محدود و نامحدود کاملاً همدیگر را تأیید می نمایند. مقایسه ی نتایج نشان می دهد که در بررسی توزیع تنش ورق هایی که نسبت طول ضلع گشودگی (قطر دایره محیطی) به بزرگترین طول ورق در آن ها بزرگتر از 0/2 است؛ استفاده از حلّ مربوط به ورق نامحدود با خطای زیادی همراه خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق محدود #گشودگی منتظم #حلّ تحلیلی #روش متغیّر مختلط #بارگذاری درون صفحه ای #ورق همسانگرد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)