پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
دلارام استاد [پدیدآور اصلی]، جلیل شفائی[استاد راهنما]
چکیده: در کشور ما بیشتر ساخت و ساز‌های بتنی رایج دارای سیستم قاب بتنی با میان‌قاب مصالح بنایی (آجری) در نواحی میانی و پیرامونی ساختمان‌ها هستند. در نظرگرفتن اندرکنش قاب و میان‌‌‌قاب در تحلیل و طراحی یکی از چالش‌‌های مهم در زمینه‌ی تحقیقات مهندسی سازه می‌‌باشد. مشاهده آسیب‌‌های زلزله‌‌های گذشته نشان می‌دهد که، آسیب دیدگی و خسارت میان‌قاب‌ها در داخل صفحه و کاهش سطح تماس میان‌قاب و قاب پیرامونی منجر به افزایش آسیب‌پذیری در خارج‌ از صفحه میان‌قاب می‌شود. پیش‌بینی اند‌رکنش و تأثیر رفتار خارج از صفحه میان‌قاب، برروی رفتار داخل صفحه میان‌قاب‌ها، یکی از موضوعات جدید، در زمینه‌ی ارزیابی رفتار لرزه‌ای میان‌قاب‌های بنایی می‌باشد، که می‌تواند اثرات مثبت و منفی بر عملکرد سازه داشته باشد. مطالعات انجام گرفته در این تحقیق به دو بخش تقسیم می‌شوند: در بخش اول عملکرد لرزه‌ای داخل ‌صفحه قاب‌های بتن مسلح میان‌پر مصالح بنایی با جزئیات لرزه‌ای و غیر لرزه‌ای در سطوح مختلف بارمحوری و ضخامت‌های مختلف میان‌قاب مصالح بنایی بررسی می‌شود، نتایج نشان می‌دهد که مقاومت نهایی، سختی مؤثر و شکل‌پذیری در قاب و قاب میان‌پر با مشخصات لرزه‌ای در مقایسه با قاب‌ و قاب میان‌پر مشابه با مشخصات غیر لرزه‌ای، افزایش داشته است. افزایش ضخامت میان‌قاب مصالح بنایی باعث افزایش مقاومت نهایی و سختی مؤثر در قاب‌ها با مشخصات لرزه‌ای و غیر لرزه‌ای می‌شود. با توجه به ملاحظات و وجود بازشو در میان‌قاب‌های مصالح بنایی، به بررسی رفتار داخل صفحه قاب بتن مسلح دارای میانقاب‌های بازشو‌دار با ابعاد متفاوت (پنجره و درب) پرداخته می‌شود، نتایج نشان می‌دهد بازشو باعث کاهش مقاومت و سختی مؤثر سازه می‌شود، و در صورتی که بازشو ابعاد بزرگی داشته باشد یا از مرکز میان‌قاب مصالح بنایی فاصله بگیرد، افت مقاومت نهایی و کاهش سختی مؤثر بیشتر خواهد بود. در بخش دوم به بررسی اندرکنش عملکرد داخل و خارج از صفحه میان‌قاب با تحلیل سه نوع بارگذاری از جمله: 1- بارگذاری خارج از صفحه میان‌قاب تحت شتاب‌های مختلف. 2- بارگذاری خارج از صفحه پس از بارگذاری داخل صفحه در جابه‌جایی‌های نسبی 0/5٪ ، 1٪ ، 2٪ و 3٪ در مقایسه با ظرفیت بارگذاری خارج از صفحه که مشاهده می‌شود هر مقدار جابه‌جایی نسبی و آسیب در داخل صفحه بیشتر باشد، از ظرفیت مقاومت و سختی در خارج از صفحه کاسته می‌شود. 3- بارگذاری داخل صفحه تا جابه‌جایی نسبی 6٪ پس از بارگذاری خارج از صفحه و بررسی آسیب‌های داخل صفحه که در شتاب یک برابر گرانش زمین افت مقاومت و سختی قابل توجهی مشاهده گردید، به منظور کاربردی کردن نتایج حاصل از این تحقیق برای جامعه مهندسی در تحلیل و طراحی ساختمان‌های میان‌قابی ضرایب کاهش سختی و مقاومت با لحاظ کردن اندرکنش داخل صفحه و خارج از صفحه میان‌قاب، برای قاب میان‌پر و میان‌قاب بازشودار ارائه گردید. با استفاده از ضرایب پیشنهادی مهندس طراح می‌تواند مدل‌سازی اثرات اندرکنشی داخل صفحه و خارج از صفحه در میان‌قاب‌های پر و بازشو‌دار را به روش دستک فشاری به کار گیرد. بر اساس تحلیل‌های انجام شده متوسط کاهش سختی میان‌قاب با در نظر گرفتن اندرکنش داخل و خارج از صفحه 30٪ محاسبه گردید. لازم به ذکر است که در این پژوهش، با توجه به شرایط متفاوت تماس میان‌قاب با قاب بتنی پیرامونی شرایط مختلف تماس میان‌قاب و قاب پیرامونی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در کلیه تحلیل‌های انجام شده ابتدا مدل‌های تحلیلی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی در نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس اعتبار سنجی گردید، سپس تأثیر پارامترهای مختلف در نظر گرفته شده در این تحقیق مورد بررسی واقع شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میان‌قاب مصالح بنایی #اندرکنش داخل و خارج از صفحه #بارگذاری داخل صفحه #بارگذاری خارج از صفحه #تحلیل اجزای محدود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)