پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
پوریا پورمنصور [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: روش متغیّرهای مختلط، یک ابزار قدرتمند و مفید برای حل مسائل الاستیسیته ی دوبعدی می باشد؛ به همین دلیل در تحقیق حاضر، به کمک روش توابع پتانسیل مختلط، حلّی تحلیلی برای محاسبه توزیع تنش دوبعدی اطراف گشودگی دایروی در ورق نامحدود ناهمگن ارائه می شود. بارگذاری به صورت ترکیبی از بار حرارتی و مکانیکی است؛ بار مکانیکی درون صفحه ای به صورت کشش ثابت و یکنواخت تک محوری و دو محوری، بارگذاری فشار داخلی یکنواخت به دور گشودگی و یک بارگذاری حرارتی پایا به ورق اعمال می شود. جهت ناهمگنی و تغییرات مدول الاستیسیته، در جهت شعاعی و هم مرکز با گشودگی درنظر گرفته شده است. برای توصیف تغییر خواصّ مکانیکی ورق مورد نظر از یک تابع نمایی که دارای شعاع همگرایی مشخصّی است، استفاده می شود. از روش اجزای محدود برای راستی سنجی نتایج حلّ تحلیلی، در تمام حالات بارگذاری برای ورق همگن و ناهمگن استفاده شده است. در این تحقیق مشاهده شد که رفتار ورق با روند صعودی مدول الاستیسیته بهتر از ورق با روند نزولی الاستیسیته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق FG #بارگذاری حرارتی و مکانیکی #گشودگی دایروی #روش متغیّر مختلط #تمرکز تنش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)