پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فرزانه سادات موسوی تبار [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]، محمد جعفری[استاد راهنما]، امین عامری [استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق سعی می شود، به کمک روش تفکیک متغیرها، حلّی تحلیلی برای محاسبه توزیع تنش دوبعدی اطراف گشودگی دایروی در ورق بلند ناهمگن ارائه شود و با نتایج حاصل از روش توابع پتانسیل مختلط مقایسه شود. بارگذاری به صورت کشش ثابت و یکنواخت تک محوری و دو-محوری به ورق اعمال می شود؛ دور گشودگی نیز بار به صورت فشار یکنواخت به گشودگی اعمال می شود. بررسی تأثیر مقدار بار فشاری اعمال شده بر مرز گشودگی در توزیع تنش اطراف آن، یکی از اهداف مهم این تحقیق است. جهت ناهمگنی و تغییرات مدول الاستیسیته، در جهت شعاعی و هم مرکز با گشودگی در نظر گرفته شده است. برای توصیف تغییر خواص مکانیکی ورق مورد نظر از یک تابع نمایی که دارای شعاع همگرایی مشخصی است، استفاده می شود. از روش اجزای محدود برای راستی سنجی نتایج حلّ تحلیلی، در تمام حالات بارگذاری برای ورق همگن و ناهمگن استفاده شده است. با وجود بارگذاری فشاری در داخل گشودگی دایروی علاوه بر تنش محیطی، مقدار تنش شعاعی نیز قابل توجه است؛ از تنش فن‏میزس برای بررسی تنش در اطراف گشودگی استفاده شده است. با بررسی نتایج تنش محیطی برای حالات مختلف بارگذاری می توان نتیجه گرفت، که تأثیر جنس لایه های میانی بر روی مقدار تنش محیطی،بدون فشار داخلی، بیشتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق FG #مواد ناهمگن #گشودگی دایروی #روش تفکیک متغیرها #تمرکز تنش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)