پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
امین عامری [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: تغییرات پیوسته در خواص مکانیکی و حرارتی مواد ناهمگن (FGM) منجر به حذف تنش های پسماند و اثر تمرکز تنش و در نتیجه افزایش استحکام این مواد می شوند. به خاطر همین خواص ویژه، محققان زیادی علاقه‌مند به بررسی رفتار و استفاده از این قبیل مواد در صنایع مختلف هستند. طراحی درست ورق ناهمگن حاوی گشودگی، مستلزم دانستن اطلاعات دقیق در مورد تغییر شکل و توزیع تنش در نقاط مختلف ورق به ویژه در اطراف گشودگی است. در این تحقیق سعی می شود، به کمک روش توابع پتانسیل مختلط، حلّی تحلیلی برای محاسبه توزیع تنش دوبعدی اطراف گشودگی دایروی در ورق بلند ناهمگن ارائه شود. بارگذاری به صورت کشش ثابت و یکنواخت تک محوری و دو محوری به ورق اعمال می شود؛ دور گشودگی نیز بار به صورت فشار یکنواخت به گشودگی اعمال می شود. بررسی تأثیر مقدار بار فشاری اعمال شده بر مرز گشودگی در توزیع تنش اطراف آن، یکی از اهداف مهم این تحقیق است. جهت ناهمگنی و تغییرات مدول الاستیسیته، در جهت شعاعی و هم مرکز با گشودگی در نظر گرفته شده است. برای توصیف تغییر خواص مکانیکی ورق مورد نظر از یک تابع نمایی که دارای شعاع همگرایی مشخصی است، استفاده می شود. از روش اجزای محدود برای راستی سنجی نتایج حلّ تحلیلی، در تمام حالات بارگذاری برای ورق همگن و ناهمگن استفاده شده است. با وجود بارگذاری فشاری در داخل گشودگی دایروی علاوه بر تنش محیطی، مقدار تنش شعاعی نیز قابل توجه است؛ از تنش فن میزس برای بررسی تنش در اطراف گشودگی استفاده شده است. با بررسی نتایج تنش محیطی برای حالات مختلف بارگذاری می توان نتیجه گرفت، که تأثیر جنس لایه های میانی بر روی مقدار تنش محیطی، در حالتی که مرز گشودگی عاری از بار است، بیشتر می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق FG #مواد ناهمگن #گشودگی دایروی #توابع پتانسیل #تمرکز تنش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)